Fedora Core 5 na firemním desktopu

http://easylinux.info/wiki/Fedora_fc5

Protože jsem občas zápolil se zachováním závislostí  u balíčků vzhledem k přidání různých repozitářů,
při této instalci jsem si vše zaznamenal, abych se příště mohl vrtátit k „čisté“instalaci.

Postupoval jsem pole příručky na www.fedora.cz s úpravami popsanými níž.

Repozitáře

Jak přidat lokální repozitáře (např. CD, DVD, HDD) viz root.cz.

Fedora Core 5 – Yum repozitáře – varianta A

Standardní repozitáře

core

/etc/yum.repos.d/fedora-core.repo

[core] 
name=Fedora Core $releasever - $basearch - Core
baseurl=http://download.fedora.redhat.com/pub/fedora/linux/core/$releasever/$basearch/os/
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-fedora

updates-released

/etc/yum.repos.d/fedora-updates-released.repo

[updates-released] 
name=Fedora Core $releasever - $basearch - Released Updates
baseurl=http://download.fedora.redhat.com/pub/fedora/linux/core/updates/$releasever/$basearch/
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-fedora

extras

/etc/yum.repos.d/fedora-extras.repo

[extras] name=Fedora Extras $releasever - $basearch 
baseurl=http://download.fedora.redhat.com/pub/fedora/linux/extras/$releasever/$basearch/
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-fedora-extras

Kompatibilní repozitáře

s aplikacemi, které nemohou být distribuovány s Fedorou

livna

http://rpm.livna.org/

Livna obsahuje velké množství nejběžněji potřebných vylepšení – mp3, ovladače HW nvidia, ATI, ntfs ovladač

rpm -ivh http://rpm.livna.org/livna-release5.rpm

Ostatní repozitáře

Používání dalších repozitářů může přinášet komplikace – repozitáře mohou obsahovat
duplicitní balíky ke standardním a jejich použitím můžete způsobit ve svém systému nefunkčnost jiných.

Před jejich použitím a instalací balíků z nich si prosím dobře rozmyslete co děláte.

ATrpms

http://atrpms.net/

Import klíče

rpm --import http://ATrpms.net/RPM-GPG-KEY.atrpms

/etc/yum.repos.d/atrpms.repo

[atrpms] name=Fedora Core $releasever - $basearch - ATrpms 
baseurl=http://dl.atrpms.net/fc$releasever-$basearch/atrpms/stable
gpgcheck=1
enabled=1

Macromedia

Repozitář s Flashem

http://macromedia.rediris.es/rep_ri.html

/etc/yum.repos.d/macromedia.repo

[macromedia] 
name=Macromedia for i386 Linux
baseurl=http://macromedia.rediris.es/rpm/
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=http://macromedia.mplug.org/FEDORA-GPG-KEY yum install flash-plugin

Fedora Core 5 – Yum repozitáře – varianta B

Nahradime starý konfigurační soubor yum.conf novým:

 

cd /etc mv -f yum.conf yum.conf.bak 
wget http://www.fedorafaq.org/samples/yum.conf
rpm -Uvh http://www.fedorafaq.org/yum

RPM z fedorafaq, které jste právě nainstalovali, v sobě má odkazy na mnoho dalších repozitářů.

Dalším užitečným repozitářem, který není obsažen ve výše uvedeném balíku repozitářů, je atrpms.
Pro přidání tohoto repozitáře zadejte do příkazové řádky

rpm --import http://ATrpms.net/RPM-GPG-KEY.atrpms
vi /etc/yum.conf

otevřeme soubor yum.conf a na jeho konec přidame řádky

[atrpms] 
name=Fedora Core $releasever - $basearch - ATrpms
baseurl=http://dl.atrpms.net/fc$releasever-$basearch/atrpms/stable
gpgkey=http://ATrpms.net/RPM-GPG-KEY.atrpms
gpgcheck=1

Uložime soubor yum.conf.

Přidání RPMforge repozitáře

Přidání RPMforge repozitářů je alternativou ke standardním repozitářům core, updates a extras a kompatibilního repozitáře livna.
Poznámka: Tyto dva druhy zdrojů jsou vzájemně nekompatibilní. Současné používání obou skupin repozitářů pro automatickou aktualizaci může vést k chybám ve Vaší instalaci.

 • freshrpms

rpm -ivh http://ftp.freshrpms.net/pub/freshrpms/fedora/linux/5/freshrpms-release/freshrpms-release-1.1-1.fc.noarch.rpm
 • dries

vi /etc/yum.repos.d/dries.repo

Následující řádky přidejte do nově vytvořeného souboru dries.repo.

[dries] 
name=Extra Fedora rpms dries - $releasever - $basearch
baseurl=http://ftp.belnet.be/packages/dries.ulyssis.org/fedora/linux/$releasever/$basearch/dries/RPMS/
http://apt.sw.be/dries/fedora/fc4/$basearch/dries/RPMS/
failovermethod=priority
enabled=0
gpgcheck=1
 • newrpms

vi /etc/yum.repos.d/newrpms.repo

Následující řádky přidedame do nově vytvořeného souboru newrpms.repo.

[newrpms.sunsite.dk] 
name=Fedora Core 5 i386 NewRPMS.sunsite.dk
baseurl=http://newrpms.sunsite.dk/apt/redhat/en/$basearch/fc$releasever
http://newrpms.atrpms.net/apt/redhat/en/$basearch/fc$releasever
failovermethod=priority
enabled=0
gpgcheck=1

Přidání GPG klíčů

GNU Privacy Guard (GnuPG nebo také GPG) je náhradou kryptografického softwaru PGP.
GPG používá asymetrického šifrování (tj. konceptu veřejného a soukromého klíče).
Projekt je sponzorován německou vládou.
První verze GPG byla vydáná Wernerem Kochem 9.září 1999.

K zadání následujících příkazů musíte být přihlášen jako superuživatel
(viz Obecné poznámky).

rpm --import http://freshrpms.net/packages/RPM-GPG-KEY.txt 
rpm --import http://dries.ulyssis.org/rpm/RPM-GPG-KEY.dries.txt
rpm --import http://newrpms.sunsite.dk/gpg-pubkey-newrpms.txt
rpm --import /usr/share/doc/fedora-release-*/*GPG-KEY*

Dále jsem postupoval podle návodu zde:
http://wiki.fedora.cz/doku.php?id=navody:fc5prirucka4#dokuwiki__top

Doplňkové aplikace.

Příkaz yum je také správce balíčků, který ohlídá závislosti mezi jednotlivými balíčky a tím značně zjednoduší jejich instalaci. Pomocí tohoto příkazu je možné také hledat / mazat jednotlivé balíčky a vypisovat jejich seznam.

usage: yum [options] < update | install | info | remove | list | clean | provides 
| search | check-update | groupinstall | groupupdate | grouplist | groupinfo
| groupremove | makecache | localinstall | erase | upgrade | whatprovides
| localupdate | resolvedep | shell | deplist > options: -h, --help
show this help message and exit -t, --tolerant
be tolerant of errors -C
run entirely from cache, don't update cache -c [config file]
config file location -R [minutes]
maximum command wait time -d [debug level]
debugging output level -e [error level]
error output level -y
answer yes for all questions --version
show Yum version and exit --installroot=[path]
set install root --enablerepo=[repo] enable one or more repositories
(wildcards allowed) --disablerepo=[repo]
disable one or more repositories (wildcards allowed) --exclude=[package]
exclude package(s) by name or glob --obsoletes
enable obsoletes processing during updates --noplugins
disable Yum plugins

Příklady:

 • Vyhledání aplikace

yum search jmeno_aplikace
 • yum může také projít všechny Vámi nastavené repozitáře a podat informaci o tom,
  kde je možné získat příslušný balíček.

yum list available
 • Chceme-li získat o určitém balíčku více informací stačí zadat

yum info jmeno_aplikace
 • Nové aplikace lze nainstalovat pomocí

yum install jmeno_aplikace
 • Přehled nainstalovaných balíčků získáme pomocí

yum list extras 
 • Odstraňování balíčků

Pomocí příkazu yum můžeme odinstalovat nejen daný balíček ale také balíčky,
které instalaci tohoto balíčku podmiňují, a které byly s tímto balíčkem nainstalovány.

yum remove jmeno_aplikace
 • Vypsání dostupných skupin aplikací

yum grouplist
 • Instalace celé skupiny aplikací

např. celou skupinu aplikací pro přehrávání audia a videa

yum groupinstall "Sound and Video"

na velikosti písmen a uvozovkách záleží.

 • Aktualizace systému

Příkaz yum také schopen aktualizovat systém bez interakce uživatele, budete-li si to přát.

yum update
 • V případě, že si nejste jisti, zda-li máte aktuální balíčky, zadejte

yum check-update
 • Lokální instalace

Jestliže jste stáhli rpm balíček do adresáře /path/to/the/rpm můžete jeho instalaci
provést pomocí následujícího příkazu. yum se postará o případné závislosti a stáhne požadované balíčky.

yum localinstall /path/to/the/rpm

Výpis posledních updatů pomocí rpm.

Následující příkaz Vám vypíše všechny nainstalované balíčky seřazené vzestupně podle datumu instalace.

rpm -qa --last | tac

Instalace grafického rozhraní pro yum.

Pomocí následujícího příkazu naistalujete grafickou nadstavbu yumex pro příkaz yum.

yum -y install yumex

Aplikaci yumex spustíte pomocí Aplikace → Systémové nástroje → Yum Extender.

Instalování / odinstalování .rpm balíčků.

Vedle yum je možné pro instalaci balíčků použít také rpm. Základní rozdíl mezi yum a rpm
spočívá v tom, že rpm neohlídá závislosti. Nesplnění závislosti tak končí chybovým hlášením.
Balíčky .rpm lze instalovat pomocí

rpm -ivh package_file.rpm

a odinstalovat pomocí

rpm -e package_name

Bližší informace o příkazu rpm viz.

man rpm

Internet

Instalace Javy s plug-in pro Mozilla Firefox.

Následujícími příkazy nainstalujete Java plug-in.

mv jre-1_5_0_06-linux-i586.bin /opt 
cd /opt chmod +x jre-1_5_0_06-linux-i586.bin
./jre-1_5_0_06-linux-i586.bin
ln -s /opt/jre1.5.0_06/plugin/i386/ns7/libjavaplugin_oji.so /usr/lib/mozilla/plugins/libjavaplugin_oji.so

Pomocí příkazu

ls /usr/lib/mozilla/plugins

se ujistěte, že jsou symbolické linky “zelené”. Jestliže chcete zprovoznit “Java
jako např. limewire, zadejte v příkazové řádce

vi /etc/profile.d/java.sh

a přidejte následující řádky do nově vytvořeného souboru java.sh.

#!/bin/sh 
JAVA_HOME=/usr/java/jre1.5.0_06
export JAVA_HOME
JAVA_BIN=$JAVA_HOME/bin
CLASSPATH=$CLASSPATH:$JAVA_HOME:$JAVA_HOME/lib
PATH=$JAVA_BIN:$PATH
export JAVA_BIN CLASSPATH PATH

Uložte soubor java.sh.

source /etc/profile.d/java.sh 
/usr/sbin/alternatives --install /usr/bin/java java /opt/jre1.5.0_06/bin/java 2
/usr/sbin/alternatives --config java

Následně se Vám zobrazí následující obrazovka

 There are 2 programs which provide 'java'. 
Selection Command
-----------------------------------------------
*+ 1 /usr/lib/jvm/jre-1.4.2-gcj/bin/java
2 /opt/jre1.5.0_06/bin/java
Enter to keep the current selection[+], or type selection number:

Zadejte 2 a otestujte funkčnost Javy.

Poznámka: Jestliže výše uvedený postup nebude fungovat, je možné, že došlo
Javy. V tomto případě je pak nutné nahradit jre-1_5_0_06-linux-i586.bin odpovídajícím jménem souboru.

Instalace plug-in Flash Player (Macromedia Flash) pro Mozilla Firefox.

yum --enablerepo=flash install flash-plugin

Restartujte Mozilla Firefox.

Instalace firewallu (Firestarter).

Firestarter je firewallem, který využívá systému Netfilter (iptables/ipchains)
vestavěného do Linuxového jádra. Firestarter tedy představuje grafické rozhraní
pro konfiguraci firewallu.

yum -y install firestarter

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Systémové nástroje → Firestarter.

Instalace aplikace pro sledování sítě (Ethereal).

Ethereal je aplikace pro analýzu vytížení sítě a odhalování příčin případných problémů.

yum -y install ethereal ethereal-gnome

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Internet → Ethereal.

Instalace aplikace pro testování bezpečnosti systému (Nessus).

Nessus je aplikaci pro testování “zranitelnosti” systému.
Tato aplikace skenuje otevřené porty v systému,
které se snaží následně zneužít pro průnik.
Kromě toho je Nessus provést ověření hesel pomocí slovníku či hrubé sily..

Více o této aplikaci naleznete na stránkách http://www.nessus.org/.

NetworkManager pro Gnome.

NetworkManager je softwarová utilita pro zjednodušení
používání (zejména bezdrátových) počítačových sítí na linuxových systémech.

NetworkManager spustíte pomocí

/sbin/chkconfig --level 345 NetworkManager on 
/sbin/chkconfig --level 345 NetworkManagerDispatcher on
/sbin/service NetworkManager start
/sbin/service NetworkManagerDispatcher start

Klikněte na “Radar” nebo ikonu v systémové liště, vyberte “Nová bezdrátová síť” a zadejte Vaše údaje.
Screeshot

Instalace Download Managera (Downloader for X).

yum -y install d4x

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Internet → Downloader for X.

Instalace FTP klienta (gFTP).

yum -y install gftp

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Internet → gFTP.

Instalace aplikace pro sdílení souborů (DC++).

wget -c http://easylinux.info/uploads/linuxdcpp.tar.gz 
tar zxvf linuxdcpp.tar.gz -C /opt rm -f linuxdcpp.tar.gz
vi /usr/share/applications/dcpp.desktop

Vložte následující řádky do nově vytvořeného souboru dcpp.desktop.

[Desktop Entry] 
Name=Azureus
Comment=A Bittorrent client
Exec=/opt/azureus/azureus
Icon=/opt/azureus/Azureus.png
Terminal=false
Type=Application
Categories=Application;Network;

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Internet → DC++.

Instalace P2P klienta BitTorrent (Azureus).

Instalaci je možné provést pomocí aplikace yum

yum install azureus

nebo “ručně” (viz. dále)

wget -c http://heanet.dl.sourceforge.net/sourceforge/azureus/Azureus_2.3.0.6_linux.tar.bz2 
tar jxvf Azureus_2.3.0.6_linux.tar.bz2 -C /opt gedit /usr/share/applications/azureus.desktop

Přidejte následující řádky do nově vytvořeného souboru azureus.desktop.

[Desktop Entry] 
Name=Azureus
Comment=A Bittorrent client
Exec=/opt/azureus/azureus
Icon=/opt/azureus/Azureus.png
Terminal=false Type=Application
Categories=Application;Network;

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Internet → Azureus.

Instalace P2P klienta eMule (aMule).

yum -y install amule

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Internet → aMule.

Instalace P2P klienta Gnutella (LimeWire).

wget -c http://easylinux.info/uploads/LimeWireOther.zip 
unzip -u LimeWireOther.zip -d /opt/ rm -f LimeWireOther.zip
vi /usr/bin/runLime.sh

Vložte následující řádky do nově vytvořeného souboru runLime.sh.

cd /opt/LimeWire/ 
./runLime.sh

Uložte editovaný soubor runLime.sh.

chmod +x /usr/bin/runLime.sh 
gedit /usr/share/applications/LimeWire.desktop

Vložte následující řádky do nově vytvořeného souboru LimeWire.desktop.

[Desktop Entry] 
Name=LimeWire
Comment=LimeWire
Exec=runLime.sh
Icon=/opt/LimeWire/LimeWire.ico
Terminal=false Type=Application
Categories=Application;Network;

Uložte editovaný soubor LimeWire.desktop.

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Internet → LimeWire.

Instalace Messengera (Skype)

Skype je proprietární P2P Internetová telefoní síť. Aplikace Skype umožňuje telefonovat přes Internet.

Odkaz je zde: http://www.skype.com/download/skype/linux/13beta.html

Instalace e-mailového klienta Thunderbird

yum -y install thunderbird. 

Instalace Newsreaderu (Pan).

Pan je tzv. news klient pro Gnome. Slouží k off-line čtení příspěvků do diskusních fór.
Nejvýznamnější fórum v českém jazyce je na stránkách http://www.abclinuxu.cz4).

yum -y install pan

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Internet → Pan Newsreader.

Instalace RSS/RDF/Atom Newsreaderu (RSSOwl).

RSSowl je stejně jako Pan news klientem a slouží především k off-line čtění příspěvků do diskusních fór.

wget -c http://easylinux.info/uploads/rssowl_linux_1_1_3_bin.tar.gz 
tar zxvf rssowl_linux_1_1_3_bin.tar.gz -C /opt/
chown -R root:root /opt/rssowl_linux_1_1_3_bin/
gedit /usr/bin/runRSSOwl.sh

Vložte následující řádky do nově vytvořeného souboru runRSSOwl.sh

export MOZILLA_FIVE_HOME=/usr/lib/mozilla-firefox 
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:${MOZILLA_FIVE_HOME}:${LD_LIBRARY_PATH}
cd /opt/rssowl_linux_1_1_3_bin/ ./run.sh

Uložte editovaný soubor runRSSOwl.sh.

chmod +x /usr/bin/runRSSOwl.sh 
gedit /usr/share/applications/RSSOwl.desktop

Vložte následující řádky do nově vytvořeného souboru RSOOwl.desktop.

[Desktop Entry] 
Name=RSSOwl
Comment=RSSOwl
Exec=runRSSOwl.sh
Icon=/opt/rssowl_linux_1_1_3_bin/rssowl.xpm
Terminal=false
Type=Application
Categories=Application;Network;

Uložte editovaný soubor RSOOwl.desktop.

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Internet → RSOOwl.

Multimédia, vypalování

Instalace multimediálních kodeků.

yum -y install gstreamer-plugins* 
yum -y install lame
yum -y install ffmpeg
yum -y install mjpegtools
yum --enablerepo=atrpms install w32codec
yum -y install gst*
gst-register-0.8

Poznámka: Pro instalaci aplikace lame, která slouží pro vytváření souborů ve formátu MP3, musíte mít nastaven repozitář atrpms.

Přehrávání DVD.

wget -c http://download.videolan.org/pub/libdvdcss/1.2.9/rpm/libdvdcss2-1.2.9-1.i386.rpm 
rpm -i libdvdcss2-1.2.9-1.i386.rpm

Instalace multimediálního přehrávače (MPlayer) s plug-in pro Mozilla Firefox.

Multimediání přehrávač MPlayer vyniká širokou podporou nejrůznějších formátů a nízkými systémovými nároky. Mnohými uživateli je považován za jeden z nejlepších multimediálních přehrávačů vůbec.

yum -y install mplayer-gui
yum -y install mplayerplug-in

Restartujte aplikaci Mozilla Firefox. Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace
→ Zvuk a video → Mplayer Media Player
.

Instalace multimediálního přehrávače (VLC).

yum -y install videolan-client

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Zvuk a video → VLC.

Instalace multimediálního přehrávače (XMMS)..

Aplikace XMMS slouží k přehrávání hudebních souborů. XMMS je
značně podobný (vzhledem i způsobem ovládání) legendárnímu
multimediálnímu přehrávači Winamp.

yum -y install xmms yum -y install xmms-mp3 yum -y install xmms-skins

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Zvuk a video → Přehrávač zvuku.

Instalace multimediálního přehrávače (amaroK]

amaroK je audio přehrávač pro grafické rozhraní KDE. V současné době se
pravděpodobně jedná o nejpopulárnější aplikaci tohoto druhu pro KDE.

yum -y install amarok

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Zvuk a video → amaroK.

Instalace multimediálního přehrávače (RealPlayer 10).

yum -y install compat-libstdc++-33

Stáhněte si RealPlayer Gold ve formě rpm balíčku a proveďte jeho instalaci.

rpm -ivh Desktop/RealPlayer10GOLD.rpm yum remove HelixPlayer

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Zvuk a video → RealPlayer 10.

Instalace streamového prohlížeče adresářů (streamtuner).

Streamtuner je tzv. streamový prohlížeč adresářů a představuje rozhraní pro
adresáře Internetových rádií. Sama o sobě tako aplikace žádné soubory
nepřehrává – pouze stáhne seznam streamů a ty pak předá multimediálnímu
přehrávači (dle výběru uživatele).

wget -c http://ftp.freshrpms.net/pub/dag/dries/packages/streamtuner/fc4-i386/streamtuner-0.99.99-1.2.fc4.rf.i386.rpm 
rpm -ivh streamtuner-0.99.99-1.2.fc4.rf.i386.rpm
rm -f streamtuner-0.99.99-1.2.fc4.rf.i386.rpm

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Zvuk a video → streamtuner.

Instalace editoru ID3 tagů (EasyTag).

yum --enablerepo=freshrpms install easytag

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Zvuk a video → EasyTag.

Instalace editoru videa (Kino).

yum -y install kino

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Zvuk a video → Kino.

Instalace editoru audia (Audacity)

yum -y install audacity

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Zvuk a video → Audacity.

Instalace aplikace pro ripování DVD (dvd::rip.

yum -y install perl-Video-DVDRip 
yum --enablerepo=freshrpms install vcdimager
yum -y install cdrdao yum --enablerepo=freshrpms install subtitleripper
ln -fs /usr/bin/rar /usr/bin/rar-2.80
gedit /usr/share/applications/dvdrip.desktop

Vložte následující řádky do nově vytvořeného souboru dvdrip.desktop.

[Desktop Entry] 
Name=dvd::rip
Comment=dvd::rip
Exec=dvdrip
Icon=/usr/share/perl5/Video/DVDRip/icon.xpm
Terminal=false
Type=Application
Categories=Application;AudioVideo;

Uložte editovaný soubor dvdrip.desktop.

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Zvuk a video → dvd::rip.

Instalace prohlíče obrázků (Gwenview).

yum -y install gwenview yum -y install kipi-plugins yum -y install ImageMagick

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Grafika → Gwenview.

Instalace aplikace pro 3D modeling (Blender 3D).

yum -y install blender

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Grafika → Blender 3D.

Instalace aplikace pro vypalování CD/DVD (GnomeBaker).

GnomeBaker je defaultním softwarem pro vypalování CD/DVD v Gnome.

yum -y install gnomebaker

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Zvuk a video → GnomeBaker.

Instalace aplikace pro vypalování CD/DVD (k3b).

k3b je aplikací pro vypalování CD/DVD pod KDE.

yum -y install k3b

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Zvuk & Video → K3b.

Programování, vývoj

Instalace editoru webových stránek (Nvu).

Nvu je WYSIWYG HTML editor, který byl vytvořen jako open source alternativa k aplikacím Microsoft FrontPage a MacroMedia Dreamweaver.

yum -y install xorg-x11-deprecated-libs 
wget -c http://www.nvu.com/download/linux/1.0/nvu-1.0-RedHat_and_Fedora/nvu-1.0-1.rhel4.fs.i386.rpm
rpm -ivh nvu-1.0-1.rhel4.fs.i386.rpm

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Programování → Nvu.

Instalace editoru webových stránek (bluefish).

Bluefish je editorem vhodným pro řadu programovacích a formátovacích jazyků, které jsou používány pro vývoj webových stránek. Kontrétně se jedná o XML, HTML, XHTML, CSS, PHP a Python.

yum -y install bluefish

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Programování → Bluefish.

Instalace prostředí pro vývoj webových stránek pod KDE (Quanta Plus).

Quanta Plus je webovým vývojovým prostředím pro KDE. Jedná se o “hybrida” mezi textovým (např. Bluefish) a WYSIWYG (např. Nvu) editorem.

yum -y install kdewebdev

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Programování → Quanta Plus.

Instalace základních kompilátorů.

Kompilátory slouží k překladu programovacích jazyků (v případě kompilátorů gcc se jedná o programovací jazyky rodiny C). Kompilátory budete potřebovat v případě, že se rozhodnote o kompilování programů přímo ze zdrojových kódů.

yum -y install gcc 
yum -y install gcc-c++

Nastavení vývojového prostředí.

Přidejte vývojářský repositář.

gedit /etc/yum.repos.d/fedora-devel.repo

Vložte následující řádky do nově vytvořeného souboru fedora-devel.repo.

[development] 
name=Fedora Core $releasever - Development Tree
#baseurl=http://download.fedora.redhat.com/pub/fedora/linux/core/development/$basearch/
mirrorlist=http://fedora.redhat.com/download/mirrors/fedora-core-rawhide
enabled=1
gpgcheck=0

Uložte editovaný soubor fedora-devel.repo.

yum groupinstall "Development Tools"

Instalace integrovaného vývojového prostředí (Anjuta).

rpm --import /usr/share/rhn/RPM-GPG-KEY yum -y install anjuta

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Programování → Anjuta IDE.

Kancelář

Instalace aplikace Adobe Reader.

Defaultní instalace sice obsahuje prohlížeče PDF dokumentů, avšak budete-li trvat na aplikaci Adobe Reader, je nutná ruční instalace.

wget -c http://ardownload.adobe.com/pub/adobe/reader/unix/7x/7.0.5/enu/AdobeReader_enu-7.0.5-1.i386.rpm
yum -y install compat-libstdc++-33 rpm -i AdobeReader_enu-7.0.5-1.i386.rpm
rm -f AdobeReader_enu-7.0.5-1.i386.rpm

Aplikaci lze pak spustit přes nabídku Aplikace → Kancelář → Acrobat Reader.

Přidání Adobe Reader mezi mozilla plug-ins

Přidání Adobe Reader mezi mozilla plug-ins umožní prohlížení PDF dokumentů přímo v okně prohlížeče.

cd /usr/lib/mozilla/plugins 
ln -s /usr/local/Adobe/Acrobat7.0/Browser/intellinux/nppdf.so

Instalace exotických fontů.

yum -y install xfonts-xorg-truetype 
yum -y install dejavu-fonts

wget -c http://easylinux.info/uploads/msttcorefonts-1.3-4.noarch.rpm
rpm -ivh msttcorefonts-1.3-4.noarch.rpm /etc/init.d/xfs restart   
yum -y install xfonts-arabic 
yum -y install xfonts-chinese
yum -y install xfonts-gujarati
yum -y install xfonts-hebrew
yum -y install xfonts-hindi yum -y
install xfonts-japanese

Hry, zábava

Instalace hry Frozen-Bubble.

yum -y install frozen-bubble

Zde naleznete více informací o aplikaci Frozen-Bubble.

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Hry → Frozen-Bubble.

Instalace virtuálního planetária (Stellarium).

yum -y install stellarium

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Grafika → Stellarium.

Instalace vzdělávácích aplikací pro KDE.

yum -y install kdeedu

Jednotlivé aplikace lze spustit přes nabídku Aplikace → Vzdělávání → ….

Externí odkaz

Hry

Nejen prací je člověk živ a proto se následující kapitola bute zabývat několika hrami pro Linux. Více informacích o hrách určených pro platformu Linux získáte na adrese http://www.happypenguin.org. Dále na stránkách http://www.root.cz vychází každý pátek článek zabývající se hrami.

Poznámka: Pro spuštění některých z níže uvedených her bude zapotřebí nainstalovat 3D akceleraci pro Vaši grafickou kartu (blíže viz. sekce Hardware).

Strategie

Freeciv.

FreeCiv je klon legendární hry Civilization II od firmy Microprose. Záleží jen na Vás, zda-li se vydáte cestou výbojů nebo vědy a jak se zapíšete do dějin.
Tato hra je určena pro jednoho i více hráčů.

yum -y install freeciv
Battle for Wesnoth.

Battle for Wesnoth je vynikající tahovou strategií, která se odehrává ve světě elfů, trpaslíků a orků. Hrací systém je velice podobný známé sérii Heros of Might and Magic.

yum -y install wesnoth
Globulation.

Globulation je RTS (Real Time Strategy), která se odehrává ve zvláštním barevném světě, kde žijí podivná stvoření – tzv. globové. Tito tvorové se pohybují systémem “ruce – nohy – ruce – … – nohy – ruce” a život tak stráví v kotrmelcích. A protože globové dosáhli jistého stupně inteligence, začali mezi sebou válčit  A tímto se dostáváme k hlavní náplni hry. Cíl hry je stejně prostý jako u všech her typu RTS – vybudovat fungující hospodářství, které Vám umožní ovládnout celou mapu.

Na stránkách Globulation si stáhněte balíček .rpm do adresáře /opt. V době psaní tohoto článku byl nejaktuálnějsím balíčkem globulation2-0.8.19-073.i686.rpm (tento soubor je určen pro architekturu i686). Balíček nainstalujete pomocí

cd /opt rpm -ivh nazev_souboru.rpm

First Person Shooter

Sauerbraten.

Sauerbraten je FPS hrou na principu DOOM 3 Arena. Umožňuje hru jednoho i více hráčů a po grafické stránce patří jednoznačně mezi jedny z nejvyspělejších her pro Linux.

Z oficiálních stránek projektu Sauerbraten stáhněte do svého domovského adresáře aktuální verzi pro OS Linux (v době psaní tohoto článku se jednalo o verzi sauerbraten_2006_06_11). Komprimovaný soubor .gz rozbalíte pomocí příkazu

tar zxvf jmeno_stazeneho_souboru -C /opt/

Hru lze spustit pomocí

 cd /opt/sauerbraten /opt/sauerbraten/sauerbraten_unix
Nexuiz

Nexuiz je další z her typu FPS pro více hráčů. Jedná se o hru založenou na enginu Quake s velice podařeným grafických zpracováním. Nevýhodou je její značná velikost (180MB) a relativně velká hardwarová náročnost.

yum -y install nexuiz

Simulátory

GL-117.

GL-117 je válečným simulátorem proudových stíhacích letounů.

yum -y install gl-117
Torcs.

Torcs jsou automobilové závody s relativně velkým výběrem okruhů a automobilů. Po grafické stránce odpovídá Torcs prvním dílů série NFS těsně před masivnějším nástupem 3D akcelerátorů.

yum -y install torcs

Role Playing Game

FreeDroidRPG.

FreeDroid je hrou typu RPG, jehož hlavním hrdinou je tučňák Tux. Úkolem Tuxe je zahránit svět před odbojnými Roboti, kteří se vzbouřili po “Velkém útoku”. Pouze několik málo robotů, které “pohání” alternativní OS, zachovali věrnost lidské rase.

yum -y freedroidrpg

Logické

GnuChess & XBoard.

Kdo by neznal šachy

yum -y install gnuchess yum -y install xboard

Ostatní

Neverball.

Cílem hry Neverball je nakláněním plošiny dostat kuličku do cílového místa přes nejrůznější překážky, při tom posbírat co nejvíce mincí a to vše stihnout v daném časovém limitě. Jedná se velice příjemnou hru s přijatelným grafickým zpracováním.

yum -y install neverball

Matematika

GNU Octave

GNU Octave je ve své podstatě programovací jazyk, který umožňuje složité výpočty. Tento jazyk je velké části kompatibilní s aplikací MATLAB. Více informací je k dispozici na stránkách Octave.

yum -y install octave

Maxima.

Maxima je systém pro symbolické výpočty. Tato aplikace např. zvládá integrování a derivace základních výrazů, diferenciální rovnice, Taylorovy řady, Laplaceovy transformace apod.

yum -y install maxima yum -y install maxima-gui

Ostatní

Instalace editoru nabídky programů pro Gnome.

yum -y install alacarte
 • Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Systémové nástroje → Alacarte Menu Editor.

Instalace ClipBoard pro Gnome.

 • Prvních pět příkazů je nutné spustit s oprávněním superuživatele.

ClipBoard je aplikace pro krátkodobé uložení dat např. při kopírování mezi dokumenty nebo aplikacemi.

wget -c http://easylinux.info/uploads/gnome-clipboard-daemon-1.0.bin.tar.bz2 
tar jxvf gnome-clipboard-daemon-1.0.bin.tar.bz2 -C /usr/bin/
rm -f gnome-clipboard-daemon-1.0.bin.tar.bz2
chown root:root /usr/bin/gnome-clipboard-daemon
chmod 755 /usr/bin/gnome-clipboard-daemon gnome-clipboard-daemon & exit
export EDITOR=gedit && crontab -e

Následující řádek přidejte na konec souboru

@reboot gnome-clipboard-daemon

Editovaný soubor uložte.

Instalace Desktop apletů (gDesklets).

gDesklets je programem, který umožňuje používání apletů / widgetů na pracovní ploše Gnome. Klasickým příkladem apletů / widgetů jsou hodiny, kalendář, informace o počasí, vytížení systémových zdrojů apod.

yum -y install gdesklets

Zde naleznete více informací o aplikaci gDesklets.

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Nástroje → gDesklets.

Instalace editoru diskových oddílů (GParted).

GParted je aplikací Gnome pro vytváření, mazání, změnu velikosti, kontrolu a kopírování diskových oddílů. Jedná se o protějšek aplikace Partition Magic známou z OS typu Windows.

yum -y install gparted

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Systémové nástroje → GParted.

Instalace kompresního formátu RAR.

yum --enablerepo=freshrpms install rar unrar 

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Nástroje → Archive Manager.

Instalace CHM prohlížeče (GnoCHM).

GnoCHM je prohlížeč souborů .chm pro Gnome. Soubory .chm jsou komprimované HTML soubory firmy Microsoft, které jsou používány pro on-line distribuci souborů s nápovědou.

yum -y --enablerepo=dries install gnochm

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Příslušenství → CHM prohlížeč.

Instalace účetní aplikace (GnuCash).

GnuCash je účetní aplikací podvojného účetnictví zaměřená na osobní finance.

yum -y install gnucash 
rm -fr /usr/share/gnome/apps/Applications/
gedit /usr/share/applications/GnuCash.desktop

Vložte následující řádky do nově vytvořeného souboru GnuCash.desktop.

[Desktop Entry] 
Name=GnuCash
Comment=GnuCash Personal Finance
Exec=gnucash
Icon=/usr/share/pixmaps/gnucash/gnucash-icon.png
Terminal=false
Type=Application Categories=Application;Office;

Uložte editovaný soubor GnuCash.desktop.

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Kancelář → GnuCash.

Instalace DTP aplikace (Scribus).

Aplikace DTP (Desktop publishing) jsou aplikace, které umožňují vytváření publikací (časopisů, novin, brožur apod.). Nejznámější DTP aplikací z oblasti Linuxu je Scribus.

yum -y install scribus

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Kancelář → Scribus.

Případně také zde:

 

 

Alternativní grafická prostředí

Instalace KDE.

 • Zde naleznete screenshoty grafického prostředí KDE.

Výchozím grafickým prostředím Fedora Core je Gnome. Vedle tohoto grafického prostředí existuje celá řada alternativ, z nichž bezesporu nejznámnější je grafické prostředí KDE. Podobně jako v případě Gnome i KDE je doplněno řadou doprovodných aplikací (např. audio přehrávač amoroK, vypalovací software k3B). Fedora Core je koncipována tak, aby po grafické stránce bylo mezi Gnome a KDE byl minimální rozdíl. Po dohrání potřebných knihoven je možné programy určené pro Gnome používat pod KDE a obráceně. Volba mezi těmito grafickými prostředími je tak v podstatě otázkou osobních preferencí.

Grafické prostředí KDE je možné nainstalovat pomocí Aplikace → Systémová nastavení → Přidání/Odebrání aplikace nebo z příkazové řádky

yum -y install htdig 
yum -y install kdebase
yum -y install arts
yum -y install desktop-printing
yum -y install kdegraphics
yum -y install kdenetwork
yum -y install kdemultimedia
yum -y install kdeaddons
yum -y install kdeutils
yum -y install kdeartwork
yum -y install autorun

nebo pomocí

yum -y groupinstall "KDE (K Desktop Environment)"

Po provedení instalace prostředí se odhlašte a při opětovném přihlášení vyberte KDE.

Vedle Gnome a KDE existují další grafická prostředí jako např. XFCE, BlackBox, Enlightment. Narozdíl od Gnome a KDE jsou méně náročná na systémové prostředky a nejsou doplněné o řadu “spřátelených” programů.

Instalace bez fedorafaq repozitářů (se zachováním původního yum.conf) mi dělala méně problémů.

Tedy, provedl jsem manuální přidání rpozitářů z obou stránek (jejich porovnání), ale neinstaloval jsem fadorafaq.rpm balíček…

 

Tyto aplikace jsem doinstaloval:

 • + krusader

 • + avidemux

 • + gkrellm-themes

 • + mozilla-mail

 • + Acrobat reader (externí) + link

 • + yum -y install dejavu-fonts*

 • acroread

 • + wget -c http://easylinux.info/uploads/msttcorefonts-1.3-4.noarch.rpm
 • + openoffice.org-dict-cs_CZ

 • + smart

 • + blobwars

 • + globulation (externí zdroj)

 • yum -y update

 

Změny:

- streamtuner lze instalovat z yum repozitáře - vcdimager u DVDrip lze instalovat z yum repozitáře (livna - freshrpms repo není přidané) - subtitleripper už byl také nainstalován (livna) - cdradao už baké bylo nainstalované - ImageMagick se instaluje už s kipi-plugins
- nvu nejde nainstalovat (stará verze pro FC4 – kvůli závislostem, raději jsem nedělal)
- ale ŠLO INSTALOVAT z rpmfinde – verze pro FC4 (bez dodatečných knihoven)
- u Acrobat readru nebylo třeba instalovat compat-libstdc++-33 Musel jsem přidat repozitář freshrpms (enable=0)
- stellarium není v repozitářei
- kdeedu také ne
- unrar chybí

Zde jse seznam mých repozitářů, které výborně fungují (+ import PGP klíčů).

(fedora-devel.repo nemusí být přidáno)

[atrpms] name=Fedora Core $releasever - $basearch - ATrpms baseurl=http://dl.atrpms.net/fc$releasever-$basearch/atrpms/stable gpgcheck=1 enabled=0

[dag] name=Dag RPM Repository for Fedora Core baseurl=http://apt.sw.be/fedora/$releasever/en/$basearch/dag gpgcheck=1 enabled=0 - [dries] name=Extra Fedora rpms dries - $releasever - $basearch baseurl=http://ftp.belnet.be/packages/dries.ulyssis.org/fedora/linux/$releasever/$basearch/dries/RPMS/ http://apt.sw.be/dries/fedora/fc4/$basearch/dries/RPMS/ failovermethod=priority enabled=0 gpgcheck=1 - [core] name=Fedora Core $releasever - $basearch #baseurl=http://download.fedora.redhat.com/pub/fedora/linux/core/$releasever/$basearch/os/ mirrorlist=http://fedora.redhat.com/download/mirrors/fedora-core-$releasever enabled=1 gpgcheck=1 gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-fedora file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY [core-debuginfo] name=Fedora Core $releasever - $basearch - Debug baseurl=http://download.fedora.redhat.com/pub/fedora/linux/core/$releasever/$basearch/debug/ enabled=0 gpgcheck=1 gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-fedora file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY [core-source] name=Fedora Core $releasever - Source baseurl=http://download.fedora.redhat.com/pub/fedora/linux/core/$releasever/source/SRPMS/ enabled=0 gpgcheck=1 gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-fedora file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY - [development] name=Fedora Core $releasever - Development Tree #baseurl=http://download.fedora.redhat.com/pub/fedora/linux/core/development/$basearch/ mirrorlist=http://fedora.redhat.com/download/mirrors/fedora-core-rawhide enabled=1 gpgcheck=0
-
# These packages are untested and still under development. This # repository is used for updates to test releases, and for # development of new releases. # # This repository can see significant daily turnover and major # functionality changes which cause unexpected problems with other # development packages. Please use these packages if you want to work # with the Fedora developers by testing these new development packages. # # fedora-test-list@redhat.com is available as a discussion forum for # testing and troubleshooting for development packages in conjunction # with new test releases. # # fedora-devel-list@redhat.com is available as a discussion forum for # testing and troubleshooting for development packages in conjunction # with developing new releases. # # More information is available at http://fedoraproject.org/wiki/Testing # # Reproducible and reportable issues should be filed at # http://bugzilla.redhat.com/. # # Product: Fedora Core # Version: devel [development] name=Fedora Core - Development #baseurl=http://download.fedora.redhat.com/pub/fedora/linux/core/development/$basearch/ mirrorlist=http://fedora.redhat.com/download/mirrors/fedora-core-rawhide enabled=0 gpgcheck=0 [development-debuginfo] name=Fedora Core - Development - Debug baseurl=http://download.fedora.redhat.com/pub/fedora/linux/core/development/$basearch/debug/ enabled=0 gpgcheck=0 [development-source] name=Fedora Core - Development - Source baseurl=http://download.fedora.redhat.com/pub/fedora/linux/core/development/SRPMS/ enabled=0 gpgcheck=0 --

[extras] name=Fedora Extras $releasever - $basearch #baseurl=http://download.fedora.redhat.com/pub/fedora/linux/extras/$releasever/$basearch/ mirrorlist=http://fedora.redhat.com/download/mirrors/fedora-extras-$releasever enabled=1 gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-fedora-extras gpgcheck=1 [extras-debuginfo] name=Fedora Extras $releasever - $basearch - Debug baseurl=http://download.fedora.redhat.com/pub/fedora/linux/extras/$releasever/$basearch/debug/ enabled=0 gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-fedora-extras gpgcheck=1 [extras-source] name=Fedora Extras $releasever - Source baseurl=http://download.fedora.redhat.com/pub/fedora/linux/extras/$releasever/SRPMS/ enabled=0 gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-fedora-extras gpgcheck=1 --
[extras-development] name=Fedora Extras - Development Tree #baseurl=http://download.fedora.redhat.com/pub/fedora/linux/extras/development/$basearch/ mirrorlist=http://fedora.redhat.com/download/mirrors/fedora-extras-devel enabled=0 gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-fedora-extras gpgcheck=1 [extras-development-debuginfo] name=Fedora Extras - Development - Debug baseurl=http://download.fedora.redhat.com/pub/fedora/linux/extras/development/$basearch/debug/ enabled=0 gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-fedora-extras gpgcheck=1 [extras-development-source] name=Fedora Extras - Development - Source baseurl=http://download.fedora.redhat.com/pub/fedora/linux/extras/development/SRPMS/ enabled=0 gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-fedora-extras gpgcheck=1
----
[legacy-updates] name=Fedora Legacy $releasever - $basearch - Updates mirrorlist=http://fedora.redhat.com/download/mirrors/legacy-updates-released-fc$releasever enabled=0 gpgcheck=1 gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-fedora-legacy [legacy-testing] name=Fedora Legacy $releasever - $basearch - Updates Testing mirrorlist=http://fedora.redhat.com/download/mirrors/legacy-updates-testing-fc$releasever enabled=0 gpgcheck=1 gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-fedora-legacy -
[updates] name=Fedora Core $releasever - $basearch - Updates #baseurl=http://download.fedora.redhat.com/pub/fedora/linux/core/updates/$releasever/$basearch/ mirrorlist=http://fedora.redhat.com/download/mirrors/updates-released-fc$releasever enabled=1 gpgcheck=1 gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-fedora [updates-debuginfo] name=Fedora Core $releasever - $basearch - Updates - Debug baseurl=http://download.fedora.redhat.com/pub/fedora/linux/core/updates/$releasever/$basearch/debug/ enabled=0 gpgcheck=1 gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-fedora [updates-source] name=Fedora Core $releasever - Updates Source baseurl=http://download.fedora.redhat.com/pub/fedora/linux/core/updates/$releasever/SRPMS/ enabled=0 gpgcheck=1 gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-fedora - [updates-released] name=Fedora Core $releasever - $basearch - Released Updates baseurl=http://download.fedora.redhat.com/pub/fedora/linux/core/updates/$releasever/$basearch/ enabled=1 gpgcheck=1 gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-fedora -

updates-testing]

name=Fedora Core $releasever - $basearch - Test Updates #baseurl=http://download.fedora.redhat.com/pub/fedora/linux/core/updates/testing/$releasever/$basearch/ mirrorlist=http://fedora.redhat.com/download/mirrors/updates-testing-fc$releasever enabled=0 gpgcheck=1 gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-fedora-test [updates-testing-debuginfo] name=Fedora Core $releasever - $basearch - Test Updates Debug baseurl=http://download.fedora.redhat.com/pub/fedora/linux/core/updates/testing/$releasever/$basearch/debug/ enabled=0 gpgcheck=1 gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-fedora-test [updates-testing-source] name=Fedora Core $releasever - Test Updates Source baseurl=http://download.fedora.redhat.com/pub/fedora/linux/core/updates/testing/$releasever/SRPMS/ enabled=0 gpgcheck=1 gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-fedora-test - [freshrpms] name=FreshRPMs for Fedora Core $releasever - $basearch baseurl=http://ayo.freshrpms.net/fedora/linux/$releasever/$basearch/freshrpms enabled=0 gpgcheck=1 gpgkey=http://freshrpms.net/RPM-GPG-KEY-freshrpms - [livna] name=Livna for Fedora Core $releasever - $basearch - Base baseurl= 	http://rpm.livna.org/fedora/$releasever/$basearch/ 	http://livna.cat.pdx.edu/fedora/$releasever/$basearch/ 	http://wftp.tu-chemnitz.de/pub/linux/livna/fedora/$releasever/$basearch/ 	http://ftp-stud.fht-esslingen.de/pub/Mirrors/rpm.livna.org/fedora/$releasever/$basearch/ 	http://mirror.atrpms.net/livna/fedora/$releasever/$basearch/ 	ftp://mirrors.tummy.com/pub/rpm.livna.org/fedora/$releasever/$basearch/ failovermethod=priority #mirrorlist=http://rpm.livna.org/mirrorlist-5 enabled=1 gpgcheck=1 gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-livna [livna-debuginfo] name=Livna for Fedora Core $releasever - $basearch - Debug baseurl= 	http://rpm.livna.org/fedora/$releasever/$basearch/debug/ 	http://livna.cat.pdx.edu/fedora/$releasever/$basearch/debug/ 	http://wftp.tu-chemnitz.de/pub/linux/livna/fedora/$releasever/$basearch/debug/ 	http://ftp-stud.fht-esslingen.de/pub/Mirrors/rpm.livna.org/fedora/$releasever/$basearch/debug/ 	http://mirror.atrpms.net/livna/fedora/$releasever/$basearch/debug/ 	ftp://mirrors.tummy.com/pub/rpm.livna.org/fedora/$releasever/$basearch/debug/ failovermethod=priority enabled=0 gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-livna gpgcheck=1 [livna-source] name=Livna for Fedora Core $releasever - $basearch - Source baseurl= 	http://rpm.livna.org/fedora/$releasever/SRPMS/ 	http://livna.cat.pdx.edu/fedora/$releasever/SRPMS/ 	http://wftp.tu-chemnitz.de/pub/linux/livna/fedora/$releasever/SRPMS/ 	http://ftp-stud.fht-esslingen.de/pub/Mirrors/rpm.livna.org/fedora/$releasever/SRPMS/ 	http://mirror.atrpms.net/livna/fedora/$releasever/SRPMS/ 	ftp://mirrors.tummy.com/pub/rpm.livna.org/fedora/$releasever/SRPMS/ failovermethod=priority enabled=0 gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-livna gpgcheck=1 - [livna-testing] name=Livna for Fedora Core $releasever - $basearch - Testing baseurl= 	http://rpm.livna.org/fedora/testing/$releasever/$basearch/ 	http://livna.cat.pdx.edu/fedora/testing/$releasever/$basearch/ 	http://wftp.tu-chemnitz.de/pub/linux/livna/fedora/testing/$releasever/$basearch/ 	http://ftp-stud.fht-esslingen.de/pub/Mirrors/rpm.livna.org/fedora/testing/$releasever/$basearch/ 	http://mirror.atrpms.net/livna/fedora/testing/$releasever/$basearch/ 	ftp://mirrors.tummy.com/pub/rpm.livna.org/fedora/testing/$releasever/$basearch/ failovermethod=priority #mirrorlist=http://rpm.livna.org/mirrorlist-testing-5 enabled=0 gpgcheck=1 gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-livna [livna-testing-debug] name=Livna for Fedora Core $releasever - $basearch - Testing - Debug baseurl= 	http://rpm.livna.org/fedora/testing/$releasever/$basearch/debug/ 	http://livna.cat.pdx.edu/fedora/testing/$releasever/$basearch/debug/ 	http://wftp.tu-chemnitz.de/pub/linux/livna/fedora/testing/$releasever/$basearch/debug/ 	http://ftp-stud.fht-esslingen.de/pub/Mirrors/rpm.livna.org/fedora/testing/$releasever/$basearch/debug/ 	http://mirror.atrpms.net/livna/fedora/testing/$releasever/$basearch/debug/ 	ftp://mirrors.tummy.com/pub/rpm.livna.org/fedora/testing/$releasever/$basearch/debug/ failovermethod=priority enabled=0 gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-livna gpgcheck=1 [livna-testing-source] name=Livna for Fedora Core $releasever - $basearch - Testing - Source baseurl= 	http://rpm.livna.org/fedora/testing/$releasever/SRPMS/ 	http://livna.cat.pdx.edu/fedora/testing/$releasever/SRPMS/ 	http://wftp.tu-chemnitz.de/pub/linux/livna/fedora/testing/$releasever/SRPMS/ 	http://ftp-stud.fht-esslingen.de/pub/Mirrors/rpm.livna.org/fedora/testing/$releasever/SRPMS/ 	http://mirror.atrpms.net/livna/fedora/testing/$releasever/SRPMS/ 	ftp://mirrors.tummy.com/pub/rpm.livna.org/fedora/testing/$releasever/SRPMS/ failovermethod=priority enabled=0 gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-livna gpgcheck=1 - [macromedia] name=Macromedia for i386 Linux baseurl=http://macromedia.rediris.es/rpm/ enabled=1 gpgcheck=1 gpgkey=http://macromedia.mplug.org/FEDORA-GPG-KEY - [newrpms.sunsite.dk] name=Fedora Core 5 i386 NewRPMS.sunsite.dk baseurl=http://newrpms.sunsite.dk/apt/redhat/en/$basearch/fc$releasever http://newrpms.atrpms.net/apt/redhat/en/$basearch/fc$releasever failovermethod=priority enabled=0 gpgcheck=1 - [skype] name=Skype Repository baseurl=http://download.skype.com/linux/repos/fedora/3/updates/i586/ gpgkey=http://www.skype.com/products/skype/linux/rpm-public-key.asc - 

 

Fedora Core 5 – tipy a triky

fedoraDne 20.března vyšla Fedora Core 5.

 

Základní změny oproti předchozí verzi:

 • Změna designu (nové bublinkové téma a nové logo)
 • Integrace Fedora Rendering Project do distribuce (včetně odpovědi RedHatu na XGL nazvané Accelerated Indirect GL X)
 • Nové GNOME 2.14 a KDE 3.5.1
 • Poslední verze GNOME Power Manageru a GNOME Screensaveru (X Screensaver se již nepoužívá)
 • Lepší podpora uspávání a hibernace
 • Nahrazení Up2Date a System-config-packages utilitami Pup pro update systému a Pirut pro správu balíků
 • Zahrnutí projektu Mono s několika jeho aplikacemi do distribuce
  (např. Beagle je obdoba Google Desktop Search pro Linux a F-Spot správce obrázků)
 • Gstreamer framework ve verzi 0.10 včetně jeho rozšíření na stávající aplikace (např. Totem)
 • nový internacionalizační systém SCIM nahrazující předchozí IIMF
 • virtualizační systém Xen včetně grafických konfigurátorů
 • nový X.org server X11R7.0
 • GCC 4.1
 • kernel 2.6.15
 • nový PCMCIA framework
 • nové ovladače bezdrátových karet postavených na čipsetech Broadcom 43xx
 • atd., více v release notes

V poslední době jsem narazil na problém se závislostmi při aktualizacích Fedory.
Problém souvisel s compizem. Zde je několik rychlých odkazů:

Nový compiz 0.3.6 má uvedeno:

Easier startup, kde-window-decorator, new inotify plugin, better dbus support.
Domácí stránka compizu
Popis problému související s Fedorou

ke stažení zde

Pro případ, že by někdo potřeboval řešit start do grafiky zde je odkaz.

Zatímco v KDE je tato funkce běžně dostupná, Gnome by od verze 2.14 mělo obsahovat Fast User Switching Applet, konkrétně balíček fast-user-switch-applet. V oficiálních repozitářích jsem ho však neobjevil (bude pravděpodobně asi až vi FC7).

Ke stažení je např. zde nebo zde.

 

Dag repository je přístupný pro FC5. Odkaz na instalaci rpmforge na úvodní stránce byl zatím (7.6.2006) neplatný a bylo třeba použít starší verzi.

Neinstaluje se tedy (alespoň zatím):

http://apt.sw.be/fedora/5/en/i386/dries/RPMS/rpmforge-release-0.3.4-1.fc5.rf.i386.rpm

Ale starší verze

rpmforge-release-0.2-2.2.fc5.rf.i386.rpm 

 

Fedora Core 5 na firemním desktopu